Tradicîja Vlahilor să cînje šî ku źuoku šî kînćiśe (FOTO)

Braničevo

Kultura

Tradicîja Vlahilor să cînje šî ku źuoku šî kînćiśe (FOTO)

Foto: E.M., lična arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Drustvilji dî kultură prîn tuoata Branićeva, ku kînćiku šî źuoku dî batrînjacă pazăsk tradicîja Vlahilor măjdo în tuot satu unđe trajeašće aăsta etnicitjet, da mujerilji îs măjvrjeanjiśe.

Prînga asocijacîje lu mujerj dîn etnicitjetu Vlahilor, karje îs în tuot regionu lu  Branićeva, măjdo în tuot satu vlasăsk, bărabar jeastă šî lukră mulće drustvje dî kultură karje ku kînćiku šî źuoku dî batrînjacă, pastrjeadză kultura Vlahilor dî tradicîje. Prînga folkluor, au šî alće fuormje dî aktivnosturj dî kultură, întrovrjeamje aăja śe îs în aăašća DK pazăsk tradicăja Vlahilor, šî la bină duk puortu kum vrodată a dus aluor aj batrînj. Šî în jealje îs măjmulće mujerj.

Jasminka Golubović, je Vlajnă dîn satu Porođin la Žabarj, are śindzăś šî patru dî anj šî kum spunje în povasta ku folkluoru a tunat dîspră ajej kopij. Tuot  a pornjit nainća lu trisprîaśe anj kîn ajej fată a mižlośină  a vrut sî źuoaśe în folkluor în drustva dî kultură „Ćinjerjaca“ în sat.

Jasminka Golubović (la đirjapta) ku Snežanom Gržobić Pavlović dȋn SV

Jasminka, ka šî tuoată muma, a pornjit sî pjetrjakă šî sȋ ja sama dî aja śe îj lukră fata, a mărs la probj, la priredburj, pă šî la manifjestacîje unđe sa dus DK. Dîn ajej tri gluoaće, dua źuoakă în folkluor dî la šapće anj. Dîspră aktivnosturlji lu aăja dî karje îj măj drag šî aja kă îj drag dî źuok, sa rašît sî lukrje la pastratu lu tradicîja Vlahilor, măjîntînj prîn lukru ȋn  DK šî pazîtu lu kînćiku šî źuoku vlasăsk dî batrînjacă.

„În satu nu avjem alće aktivnosturj dîkăt folkluoru. Am vuoje šî dî aiś nainće sî jau sama dî tradicîje šî sȋ o trjek la brnjilji alje ćinjerje ... śe jaš înđirjepta kîrtă o vijacă măj sănatuoasă, fîrdă njevuoje dîpră uljică, ma juo nu źuok“, nje povîastuje Jasminka Golubović.

Aja śe nu źuoakă, nu a înpjeđekato sî măjmult lukrje în DK-ă. Dîpa kîca anj a tunat šî în kormanu lu DK-ă, da akuma je predsjednjica lu Odbuoru dî korman lu „Ćinjerjaca“ dîn Porođin. Ajej măjmarje daćină je kum spunje, sî motivisaskă šî să astrîngă aj ćinjerj dîn sat šî înokuol šî sîj înđirjeapće kîrtă vrjedujealje bunje, kum je pastratu lu tradicîja šî kultura lu aluor etnicitjet.


Ȋn “Izvuor” ȋs aj ćinjerj karje vrjeu sȋ pastrjeadză tradicȋja Vlahilor

Jasminka Golubović je fakută în Porođin, da šî dzîdîastădz ku parincî, uomu šî tri gluoaće trajeašće aśi. Prînga lukru în DK-ă karje nuje mik, lukră šî tuoaće lukrurj prîn kasă, da šî lukru la kȋmp.

DK „Ćinjerjaca“ dîn Porođin je formirjită în 1950. an ku cilju sî pastrjeadză tradicîja šî Sîrbilor šî Vlahilor. Dî atunś pînă aku prîn asta drustva a trjekut mulc źukatuorj da astădz în ja jeastă prînga 50 karje źuoakă dî la 7 pînă la 30 dî anj. Jej îs înparcîc în duoa grupj, da în tuot anu să skriu nuoj folkluoraš.


Prȋstă šajdzăś dȋ anj dȋkȋnd je DK-ă

„În anuoastră DK-ă măjmult să źuoakă anuoaštrje źuokurj, da prînga jealje šî źuokurj dîn Šumadija, ka šî źuokurlji dî la Ljeskuovăc šî Njiš. Anuoastră măjbună publikă je dîn Porođin šî dîn saće înokuol karje cjeanuje anuostru lukru“, nje razloźeašće Jasminka.

DK „Ćinjerjaca“ mult lukră sî să duśe la tuoaće întreśarje lu opšînă, regija šî Republikă. A fuost la mulće kunoskuće manifjestacîje, smuotrje dî folkluor šî zbuorurj lu lukraturilji lumnji, kum îs „Motivurlji Omolješć“, emisija lu RT Sîrbije „Un par dî apă dî la izvuor“, „Pornjeašće ku źuoku sî pornjim“, „Satu la oraš în gostîje“, „Trjekuj Ljevču, trejkuj Šumadija“, „Šćutu-avutu“, „Satu vjeasăl“, „SFAS“, „Omoljanca“, da je šî întuodîuna la manifjestacîje întrjekutu lu saće lu opšîna Žabarj šî regionu lu Branićeva.Darurlji šȋ dipluomurlji vin dȋn tuoaće părcȋlji

Dî ajej lukru DK-ă „Ćinjerjaca“ a kăpatat mulće darurj šî dipluomurj dî la mulće manifjestacîje.

„Kînd avjem în gînd kă lukrăm atîća anj šî njisăm un sat vlasăsk, anuostru măjmarje cilj je sî pastrăm kultura šî tradicîja Vlahilor. Ku parjerîau spun kă nuoj în sat nu avjem bun luok dî lukru lu DK-ă. Pruobilji cînjem în suobj miś. Tuot katăm kum o sî fije vrjeamja. Nu avjem unđe sî faśem manifjestacîje dîkăt pră kîmp, la terjenu dî spuorturlji miś, dîkă vrjeamja bună nje lasă. Dîspră aja nu pućem sî faśem priredburj dî Kraśun or dî Pašć. Mi parjerîau kă moara sî spun kă kasa lu kultură în Porođin je tarje propađită šî nuje în funkcîje. Sa pornjit ku renovirjitu šî sa statut. Dîspră śe, dî istînă nušću, ma šćiu kînd ma śuśesk šî kat prîn alće saće în anuoastră opšînă, kăšilji dî kultură îs profakuće šî lukră šî în saćilji karje nau aluor DK-ă“, spunje Jasminka Golubović.


Ȋnkă jeastă dȋ aj ćinjerj karje cjeanuje vrjedujealjilji dȋ vrodată

Dîspră aja, prjedsjednjica lu drustva dî folkluor a lu Porođin šîmăj mult să miră, kînd să šćije kă DK „Ćinjerjaca“ are tradicîje lungă 67 dî anj pră karje šî dzî dî astădz o cîn šî kopij, ka aj măjćinjerj folkluoraš.

  „Makră dikă vrodată a fuost, puoaće fi, măjmarje interjesujală dȋ tradicȋje, kă aja vrjeamje a fuost măjapruoapje dȋ vrjeamja batrȋnă śe a trjekut, ȋn anuostru sat šȋ dzȋ dȋ astădz jeastă dastul dȋ aj ćinjerj karje să interjeasuje dȋ pastratu lu mošȋja dȋ kultura šȋ tradicȋja Vlahilor. Aja să vjeađe šȋ prȋn anuoastră DK-ă, kă brȋnjilji ćinjerje prȋnga tehnoluogija dȋ astădz, să interjeasuje sȋ pastrjeadză aja śe lja uđit dȋ la aj batrȋnj“, je maruoasă Jasminka.

Puortu lu aăsta kraj je ȋn mulće fjealurj šȋ frumuos. Je kunoskut ȋn tuoće părcȋlji šȋ să duśe la mulće luokurj kum ȋs nuncȋlji, boćeadză šȋ alće śe.

„Măjmulće elementurj dȋn puort avjem pastraće dȋ la anuoštri aj batrȋnj, a aljelalće ȋs kusuće ȋnkuoaś. Motivurlji dȋn kultura Vlaha să kunosk ȋn anuostru puort, ađeturj, ka šȋ prȋn źuokurj karje arată traju šȋ sufljetu Vlahilor“ spunje Jasminka Golubović.


Vlajna ćinȋră ȋn puortu Vlahilor, pă ȋnkă šȋ ku peharu

Mujerilji, Vlajnjilji, ȋs stuobuoară šȋ aăalja karje trjek tradicȋja dȋ la brȋnje la brȋnje lu aluor etnicitjet, ginđeašće šȋ Jasminka.

Jealje, ginđeašće suvorbituoarja anuoastră, ȋn aluor saće au marje luok ȋn promovisȋtu lu ađeturlji šȋ kultura Vlahilor, măjȋntȋnj ku mȋkărj dȋ vrodată, puortu śe ȋl fak or ȋl kapȋtă dȋ la alor aj batrȋnj. Prȋnga aja, njiś ȋn Porođin, njiś ȋn alće saće ȋn opšȋna lu Žabarj nuje njiś o asocijacȋje a lu mujerj dȋn etnicitjetu Vlahilor.

Mujerilji ćinjerje ȋn Porođin, să interjeasuje ma nu atȋta kȋt aluor mamje a lje batrȋnje vrodată.

DK „Ćinjerjaca“ dȋn Porođin đeas să duk ȋn gostȋje ȋn saće ȋnokuol šȋ ȋn Sȋrbija la Răsarit, dar a fuost šȋ ȋn Romănjija šȋ makedonija. Prȋnga aja śe ȋs la mulće manifjestacȋje ȋn regionu lu Branićeva šȋ ȋnlăturj, organizujesk šȋ mulće manifjestacȋje ku karje aźută.


La manifjestacȋja “Źuokă, kȋntă Sȋrbijo”

Lukru lu ansamblu dȋ folkluor măjmult aźută saćeanji dȋn Porođin, da aśi je šȋ Savjetu Vlahilor, Ȋnpreonarja  luokuluj lu Porođin, Opšȋna lu Žabarj, Cjentru dȋ kultură „Vojislav Ilić - Mlađi“, ka šȋ folkluorašȋ ku aluor parinc.

Prȋnga folkluor, ȋn sat să cȋn šȋ ađeturlji ljegaće dȋ Kraśun šȋ Pašć, ka šȋ aăja la nunc šȋ šȋmăj aša.

Jasminka Golubović ginđeašće kă ȋn regionu lu Branićeva jeastă mulće manifjestacȋje vlasăšć, ma ra trăbuji sȋ fije šȋmăj mulće. Kă la jealje să puoaće arata tuot aja śe mulće asocijacȋje lu mujerj šȋ drustvj dȋ kultură lukră prȋstă an la pastratu lu tradicȋja lu etnicitjetu Vlahilor ȋn Sȋrbije.

Da śe DK „Ćinjerjaca“ plănirjeašće ȋn vrjeamja śe vinje?

„Ȋn plan je sȋ nje duśem la šȋmej mulće manifjestacȋje. Vrjem, prȋnga o manifjestacȋje śe  o faśem  ȋn apatrulja avgust, sȋ faśem šȋmăj una, or duoa manifjestacȋje, măjkusama sȋ gostȋm drustvilji la karje am fuost guošć“, spunje prjedsjednjica Jasminka Golubović.


Ȋn plan je o manifjestacȋje nuoavă ȋn Porođin

Ȋn opšȋna lu Kućiva  lukră Drustva dȋ kultură „Vlajna batrȋnă“ dȋn Jeresnjica. Je formirjită ȋn 1960.an. Lukră šȋ dzȋ dȋ astădz šȋ are prȋnga 50 dȋ folkluoraš.


DK “Vlajna a batrȋnă”

Etnomuzikoluozi măjmult să ȋnterjeasuje dȋ źuokurj „Vlajna batrȋnă“ šȋ „Jeresnjiśana“ karje folkluorašȋ dȋn Jeresnjica źuoakă kum sa źukat nainća lu duoa vakurj. Prjedsjednjiku lu DK „Vlajna batrȋnă“ je Ljubiša Ljubomirović.                   

Ȋn satu Laznjica, dȋ karje ȋn tjekstu dȋ sus am spus kă je sat vlasăsk kunoskut pră lukru lu duoa asocijacȋje lu mujerj, jeastă šȋ lukră šȋ DK „Izvuoru“.


DK „Izvuoru“

Asta drustvă je formirjită  ȋn 2004.an. Are prȋnga 80 dȋ folkluoraš, karje ȋs ȋn patru sekcȋje: a măjćinȋră grupă, a mižlośină, grupa lu omladinc šȋ batrȋnji. Drustva are šȋ sekcȋja dȋ kȋntat šȋ orkestăr.

 „Măjmult źuoakă źuokurj šȋ kȋntă kȋnćiśe batrȋnje dȋn Omuolj šȋ je unu dȋn drustvilji karje au măjmarje aktivnuost ȋn opšȋna lu Žăgubica. Puortu śe duk kȋnd źuoakă je puortu dȋ tradicȋje lu kraju Omoljesk, karje să puoaće vjeđa ȋn duoa varijanturj: puortu dȋ vară šȋ puortu dȋ jarnă or dȋ dzilje marj“, povȋastuje dȋ E-Branićeva Slobodanka Dervišanin karje šasă anj ȋntrjeź a fuost la frunća lu DK-ă, dȋn 2010. pȋnă la kăpatȋnju lu 2016.an, da dȋ la formirjitu lu drustvă a fuost


DK „Izvuoru“ la Ȋntunjitu Omuoljesk lu dijaspuoră  

 „Puot sȋ spun kă drustva dȋkȋnd je formirjită are mare aźutuorj da la parinc, măjkusama dȋ la mumilji lu folkluoraš, la sprimitu la puort, la sprimitu dȋ ješȋt la bină šȋ dȋ organizacȋja lu manifjestacȋje ȋn Laznjica“, nje răzloźeašće Slobodanka Dervišević karje šȋ sȋngură mulc anj a sprimit folkluorašȋ dȋ ješȋt la bină.

Prȋnga aja, asta Vlajnă mulc anj a fuost autorkă lu prezentacȋja lu lukrurj ȋn mȋnj dȋ vrjeamja dȋ „Fȋntȋnjilji Omolješć“, o manifjestacȋje dȋ tradicȋje ȋn Žăgubica.


Folkluorašȋ dȋn DK pastrjeadză źuoku šȋ kȋnćiku vlasăsk dȋ vrodată

Sȋ dăm ȋn gȋnd, ȋn Laznjica jeastă Asocijacȋja lu mujerj „Njezujtatu“ karje je ku anji ȋnurmă je capă prȋnga karje să astrȋng Laznjiśeanji karje să  interjeasuje dȋ pastratu lu tradicȋje. Nainća lu kȋća lunj je dormirjită šȋmăj o asocijacȋje lu mujerj dȋn etnicitjetu Vlahilor, „Etno dame“, karje spun kă prȋn lukru lu aluor mȋnj vrjeu sȋ arȋaće kă tradicȋja Vlahilor nu sa pjerdut, njiś nu o sȋ să pjardă.

Dȋkurȋnd ȋn Biljigrad a fuost šȋmăj un sajam lu etnicitjeturj numit „Mozaiku  lu Sȋrbije“ dȋ Dzȋva lu prava lumnji. La sajăm mulće etnicitjeturj dȋn Sȋrbija a kunoskut guošći ku aluor tradicȋje.


Sajmu lu etnicitjeturj ȋn Biljigrad - “Mozaiku lu Srbije”

La sajăm a fuost šȋ Savjetu Vlahilor, karje je lokujit ȋn Pjetroucu la Mlaoa. Sȋ arȋaće tradicȋja lu aluor etnicitjet ȋs aljeasă mujerilji. La unu dȋ štandurj la karje a fuost măjmulc guošć, etnicitjetu Vlahilor a prezentujit: Asocȋjacȋja lu mujerj „Mȋnjilji dȋ aur“ dȋn Kladuruoa, Asocijacȋja „Gergina“ dȋn Njegoćinj šȋ DK „Floriśika“ dȋn Jabukovȋac.


AM “Mȋnjilji dȋ aur lu Kladuruoa” (Regionu lu Branićeva) a reprezentujit etnicitjetu Vlahilor

La sajăm a fuost Radiša Dragojević, prjedsjednjiku, Bojan Modrlanović, sekrjetarju šȋ dr Siniša Čelojević dȋn Savjetu Vlahilor.

Dragojević a spus kă je sajmu un luok unđe etnicitjeturlji puot sȋ arȋaće aja śă lje ȋnsamnă šȋ pră śe să aljeg dȋn alće etnicitjeturj or dȋn Sȋrbj.

Reprezentacȋja Vlahilor dȋn Sȋrbije

„Aja pră śe nje nuoj Vlasi kunoašćem je anuoastră ljimbă, anuoastră vuorbă šȋ anuoastră kultură. Kȋnd je lukru dȋ ȋntrabărilji dȋ traj, jealje ȋs tuotuna dȋ tuoc, ȋnparcȋm ursa lu al măjmarje etnicitjet ȋn Sȋrbije. Njišće problemurj ȋn realizacȋje lu pravă ȋs numa la nuoj, dȋ śe šȋ sȋngurj njis davină kă nu am aźuns la stjepenu śe trȋabje. Anuostru măjmarje problem je aja śe Vlasi ȋs un etnicitjet karje nare aluj državă matkă, sȋ spunjem đirjept cȋn kă je Sȋrbija  aluor državă matkă, ma ja nu nje aša kunoašće šȋ nu nje dȋa pruotpă šȋ aźutamȋnt kum kapȋtă alće etnicitjeturj dȋ la aluor držăvj matkje. Krjed kă ȋn vrjeamja śe vinje o sȋ fije śuoa lukrat šȋ ȋn aja parće“ a spus Radiša Dragojević.


Radiša Dragojević, prjedsjednjiku lu Savjetu Vlahilor

Sajmu a daškis Aleksandar Vulin, ministru dȋ apararje. Jeal a ȋnsamnat kă Sȋrbija dȋ ajej etnicitjetur să askultă ku standardurlji a lje măjbunje, karje ȋs daparće dȋ standardurlji lu Evruopă.

„Nu lukrăm nuoj dȋaja kă vrunu dȋ la nuoj aja kată, or kă ginđim kă aja je bun dȋ anuostru drum dȋ Evruopă, ma dȋaja kă je anuostru sȋ aratăm poštujală dȋ anuoštri uoaminj, sȋ aratăm kă je Sȋrbija una dȋn rar držăvj, pă šȋ ȋn okuolu anuostru, karje njiś nu vrjea, njiś nu aźută fijekare asimilacȋje. Nuo nje drag dȋ aja kă njis ȋn altfjealj, nuoj vrjem sȋ fim ȋn mulće fjealurj šȋ vrjem aja sȋ ȋnvaljim, kă ginđim dȋ jealje kă ȋs śuoa śe nje mȋnă nainće. Tuoc karje reprezentuje aluor etnicitjeturj ȋn Sȋrbije ȋs punće dȋ sulukrarje ku okuolu anuostru. Tuot etnicitjetu are luok sȋ fakă śoa bun kȋnd je vuorba dȋ okuolu anuostru. Šȋ nuoj nje kinujim aša šȋ sȋ uđaskă. Republika Sȋrbija tuotuna vojeašće ajej uoaminj, da tuot śe să aljeźe cjeanuje šȋ sprižuoanje, šȋ vrje sȋ pastrjeadz kă aja je găzdaluku anuostru,“ a spus Vulin.

Kledurovjeanjilji, ȋn mulće fjealurj šȋ altkum

Mujerilji, Vlajnjilji, a fuost la asta manifjestacȋje aăalja karje a aratat mozaiku šȋ mulće fjealurj lu kultura Vlahilor , kum šȋ spun numilji „Mozaiku lu Sȋrbije“. Jealje mozaiku dȋ tradicȋje lu aluor etnicitjet a prezentujit ku o mulcȋmje dȋ lukrurj ȋn mȋnj lukrac dȋ mȋnjilji lu Vlajnje vrjeanjiśe, prjamȋndrje specijalitjeturj dȋn kujna Vlahilor a batrȋnă, ku motivurj vlasăšć pră puort karje lja uđit dȋ la aluor aj batrȋnj šȋ pră karje a putut sȋ skuoată dȋ la pjerdzarje or śe sȋngurje lja fakut dȋn materijalurj kum a fuost vrodată or materijalurj śe aduk la jealje.

Vlajnjilji a avut un štand dȋ labdat

A aratat kă ȋs ȋnpreonaće šȋ ȋntuotdȋuna ȋn misija lu pastratu lu tradicȋja lu etnicitjetu Vlahilor.

Aăsta tjekst je fakut ȋn projektu “Mujerilji - păstratuoarilji lu tradicȋja Vlaha ȋn Branjićeva” pră karje ȋl sufinasirjeašće Ministarstva dȋ kultură šȋ informisȋt  pră konkursu dȋ sufinansirjit projekturj dȋ ȋnformisȋt pră ljimbilji lu etnicitjeturj  ȋn 2017. an.

- Stavurlji ȋn projekăt nus šȋ stavurlji lu aăja śe finansirjesk projektu.

Tulmaśu: Slobodan Golubović dPasujoni

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top