Oćitoluoajka dîn Voluja în misija lu pastratu lu mošîja Vlahilor (FOTO)

Braničevo

Kultura

Oćitoluoajka dîn Voluja în misija lu pastratu lu mošîja Vlahilor (FOTO)

Foto: E.M., lična arhiva, FB

How Good Of A Friend Are You Really?

A pornjit sî vorbaskă pră ljimba Vlahilor, da ljimba Sîrbilor a învacat la škuoală. Astădz ajej škuolarj învacă sî vorbaskă ljimba Vlaha, da în sat puoartă aktivnosturlji la pastratu lu folkluoru šî tradicîja Vlahilor supt Omuolj.

Rozica Dragojlović je oćitoluoajkă în satu Voluja în opšîna lu Kućiva. Je fakută în 1964. an în Kamna, măj un sat dîn opšîna lu Kućiva. Întrabîndu dî ajej poljikră a aflat kă  ajej aj batrîn tuoc a fuost Vlasi. „Am pornjit să vorbăsk pră ljimba anuostră, da sîrbjeašće am învacat la škuoala“, spunje Rozica. Dî mikă ja fuost drag sî źuoaśe, šî înkă dî fată mikă a fuost în folkluoru dîn sat. În folkluor a źukat pînă nu sa dus la Njegoćinj unđe a skris Akademija dî pedaguogije.


Rozica Dragojlović, fakută sȋ promovisaskă tradicȋja lu ajej etnicitjet

Astădz ku žîalj îš dîa în gînd dî kopilarije: „Am krjeskut în vrjeamja kînd ćinjerišu prîn saće a avut muće aktivnosturj. În aja vrjeamje a fuost măj mulće fjeaće šî kopij dîkăt astădz.“

La škuoală Rozica pornjeašće sî lukrje dîn 1986.an. Măjîntînj a fuost oćitoluoajkă în škuoala „Ugrin Branković“ în Kućiva, da dîpa aja trjeaśe în škuoala „Slobodan Jović“ în Voluja. Ku venjitu în aăsta sat vijaca lu Rozica să întuoarśe la folkluor, prîn lukru ku kopiji. Sekcîje dî folkluor la škuoală puoartă šî dzî dî astădz.


Dȋ la Smotra lu opšînă dî lukratura izvuornjike lu kopij

Kopiji măjîntînj învăc sî źuaśe, da praurmă învacăm źuokurlji Vlahilor dîn anuostru kraj. Prînga priredburj la škuoală în tuotdîuna a fuost šî la Smotra lu opšînă dî lukratura izvuornjike lu kopij. Aśi am fuost tarje bunj, da odată am šî primit ȋn gostȋje“, povîastuje suvorbituoarja anuoastră.

Voluja mulc anj înurmă are tradicîje dî folkluor šî aj ćinjerj ku drag źuoakă în folkluor pînă nu skriu škuoala mižlośină šî să duk în oraš.


Rozica ku kopiji nainća lu priredbă

Prîngă źuokurlji Vlahilor, Voluja are tradicîje lungă în źukatu ku piśoruoaźe, śe je mošîja dî la aj batrînj dîn aăsta sat. Dî cînutu lu asta tradicîje pućem sî dzîśem fala lu oćitulu Žȋvorad Žulumović karje învacă kopiji la aăsta ađet. Kînd să învacă sî margă ku piśoruoaźe šî învacă šȋ pašurlji dî źuok, atunś pornjeašće šî źukatu ku piśoruoaźe.


Dȋ miś ȋs pră piśoruoaźe

“Să cjeanjuje kă ku aja sa pornjit în vrjeamja batrînă kînd nu a fuost puodurj prȋstă rȋu, da sa trajit prînga Pjek. Ku piśoruoaźilji sa trjekut rîu. Puoaće fi kă atunś anuoštri aj batrînj kîn sa dus la źuok ku piśoruoaźilji a trjekut rîu šî ku jealje a źukat šî în źuok. Źukatu ku piśoruoaźe a uđit la Volujeanj. Šî njiś unu dîn "Motivurj Omuolješ" nu a putut sî trajkă frîdă źuoku ku piśoruoaźe dîn Voluja. A fuost šî la tuoaće priredburj în sat šî saćilji înokuol. Întȋnj ku piśoruoaźilji a źukat numa aj vojnjiśešć, da praurmă sa prins šî fjeaćilji. Kînd a pornjit sî să źuoaśe fudbalu în sat jej a învacat sî źuoaśe šî fudbalu ku piśoruoaźe. A fuost atrakcîje unđe guod sa dus", povîastuje Rozica Dragojlović.


Pră piśoruoaźe ȋn vrjeamja śe a trjekut

Sî să pastrajdză tradicîja šî sî să cînă minće aăja śa źukat ku piśoruoaźe, la înśeputu lu decjembăr în Voluja a pornjit ku lukru Drustva dî Kultură "Piśoruoaźilji".  Mujearja dîn anuoastră povasta je una dîn aăja karje a fundat asta DK šî ajej prjedsjednjica.

"Am plănirjit anuoastră DK sî lukrje prîn sekcîje. Prînga a dî folkluor, o sî lukrje šî sekcîja dî dramă, ma šî sekcîja dî lukru în mînj šî zanaturj batrînje. Pînă akuma în asta sekcîje sa skris vro śinsprîaśe mujer dî la 17 pînă la 60 dî anj. Mis ku nađearđe kă o sî fije măjmulće kîn pornjim ku anuostru lukru", ku optimizăm vorbjeašće asta Vlajnă.


Mujerilji măjmult afirmisăsk a lje dȋ batrȋnjacă

Prînga inplećit, kusut šî lukru la štrikurj măjmarje daćina karje aăašća mujerj a pus nainća aluor je sî învjeacă sî cîasă la razbuoj. Nu a ašćetat ma a aflat duoa, tri razbuoaje batrînje šî akuma astrîng šî alće śe karje mărg prînga jealje.

"Mulće stvarurj a fuost lupadaće, zujtaće pră puodurj la kăš šî nuoj lje skuoaćem dî la pjerdzarje šî lje întuorśem în funkcîje. O sî nje aźutăm ku aja śe šćiu mujerilji alje măjbatrînje karje la primovară o sî fakă o demonstracîje lu tuot procjesu, dî la kićit razbuoju pînă la casut. Pînă atunś sî katăm sî invintăm fjeaće šî marj šî miś sî să interjeasuje dî casutu pră ramurj. Dîn aja śe o sî casă o sî faśem stvarurj dî kasă or suvjenirurj", nje dîa vjeastă Rozica.

Baš casutu a fuost o parće dî ajej krjeskut šî aja prîngă o mujearje dîn ajej fameljije karje tuoată vijaca a casut.


Traśta casută - a lu Rozica lukru

"Nu am avut njiś dzîaśe anj kînd am šćut tuot śe trîabje dî casut. Mi parjerîau kă tuot aja am zujtat. Kind am pljekat la škuoala mižluośină dîn nuovinj šî magazinurj sîngură am învacat sî înpljećesk šî să fak la štrikurj. Multă vrjeamje aja a fuost amjeu hobi. Nainća lu kîća anj mam întuors la înpljećit, ma altkum. Am pornjit sî fak la trăšć. Dîpă trăšć a venjit kaśuljilji, da praurmă šî reciklaža lu farmjerkje batrînje. În aja vrjeamje ma dat în gînd ideja dî asocijacîja lu mujerj", nje răzloźeašće Rozica.

 
Fantazija śe număj sakă

O daćină lu aja asocijacîje lu mujerj dîn etnicitjetu Vlahilor je înblatu dîpa puortu Vlahilor dîn tradicîje.

Pucînje stvarurj dîn puort îs pastraće dîn vrjeamja batrînă. Prîntră aăalja karje a putut sî skuoată dî la pjerdzarje măjmut je puortu mujerjesk. Aja îs braśirilji, pjeptarj, zavjelś casuće, šî śukurj. Alćilji tuoaće îs kusuće. Akuma aăja se lukră šî fak la puort, ginđeašće suvorbituoarja anuoastră, prjamult kićesk, nu pun materijalurj dî vrodata, dîspră śe puortu nuje măjmult kum a fuost vrodată.


Pjeptarju ka un elemjent dȋ puortu Vlahilor - lukrat dȋ Rozica

Prînga vuoje šî drag dî lukru în mînj, lu Rozica măjmarje drag ja fuost dȋ folkluor.

Źukatu în folkluor îm dîa marje satisfakcîje, ma ušurjadză dî energija a rîa, eliminisîašće tuot strjesu šî dîpa tuoată pruobă šî źuok ma asîmt tarje bun“, nje priznuoaje ja.

Rozica je šî în grupa dî folkluoru alu aj batrînj karje je formirjit în Voluja, jeastă duoj anj šî karje arje 17 înš śe źuoaka, dî la 18 pînă la 59 dî anj.


Aj batrȋnj nu să dau

Măjmult źukăm anuoaštrje źuokurj dîn anuostru kraj: Prăpiśuor, Omoljanca, Pošovuoj, Šokic, Brodičanka,.. Akuma să skriu kopiji dî la aldîntînj pînă la a optilja raz dî grupa dî folkluoru dî kopij. O sî avjem o grupă dî kopij dîn razurlji măjćinjerje šî o grupă dîn razurlji măjbatrînje. Avjem grupj dî kopij šî aj batrînj śe źuoakă în piśoruoaźe. Vježbujim în Duomu lu Kultură în sat, prîstă vară la bină, da jarna întro suobă karje să puoaće înkaldzî. Sîngurj purtăm griža dî tuoaće šî katăm sî nje fije bun“, povîastuje Rozica Dragojlović.


Folkliorašȋ dȋn Voluja ȋs guošć la mulće manifjestacȋje

Prînga „Pasujada“ šî Întrjeśearja în fjertu lu dzamă dî pjeašće, šȋ manifjestacîje ȋn sat, folkluoru batrîn dîn Voluja a fuost šî la „Dzîljilji lu Jeresnjica“, la „Omoljanca“ în Cîrmošnjik, la Plaśîntijadă ši la Zbuoru „Sî pastrăm karăbilji šî źuokurlji batrînje“ în Arnaglaoa, la „Gulašijadă“ în Dîlbuoka šî manifjestacîje „Rakija lu Rănovîac“ în Rănovîac.

Pră vuorba lu suvorbituoarja anuoastră „Piśoruoaźilji“ a nuoavă drustvă dî kultură sprimjeašće o manifjestacîje nuoavă în Voluja. O sî fakă praznjiku lu Besîarikă în 8-ȋlja avgust ku program, ku prezentacîje lu lukru în mînj šî mînkarj batrînje. O sî fakă gostîje dî tuoaće folkluorurj šî asocijacîje lu mujerj la karje pînă aku a fuost în gostîje. Manifjestacîja o sî fije fakută în trauša lu Besîarika lu Vinjirja Marje în Voluja.


Ȋn škuoală ȋn Voluja školarji ȋnvacă “Vuorba šȋ kultura Vlaha”, da Rozica je una dȋn oćitulj śe ȋj ȋnvacă

Asta Vlajnă, ka oćitoluoajka je marjacă kă aj ćinjerj tuot măjmult să înterjeasuje dî vuorba šî kultura Vlaha. Ja , ginđeašće kă aja arată pornjitu lu învacatu lu „Vuorba šî kultura Vlaha“ în škuoala în Voluja,  în opšîna lu Kućiva. Rozica je una dîn patru oćitulj karje învacă škuolarji.


Oćitulji karje ȋnvacă vuorba Vlaha ku direktuorka lu škuoală ȋn Voluja

Vuorba šî kultura Vlaha“ în anuoastră škuoală învacă 38 dî škuolarj, da prînga mînje  îs šî oćituluoajka Jasmina Martinović šî oćitulji Živorad Žulumović šî Boban Grujić. În anuoastră škuoală sa cînut šî seminarj dî oćitulji karje învacî “Vuorba šî kultura Vlaha”. Lu škuolarj lje drag dî aăašća śasurj šî au vuoje sî învjeacă. Lje vorbim dî ađeturj, aratăm la sljiś karje arată înbrakatu, lukrurlji, družîtu šî tuot aja je pră ljimba anuoastră. Kîntăm anuoaštrje kînćiśe šî źukăm anuoaštrje źuokurj. Aja je numa înśeputu šî ginđesk kă în anu śe vinje o să avjem šîmăj mulc škuolarj karje o sî învjeaca Vuorba Vlaha, śe nje spunje kă tradicîja Vlahilor în kraju anuostru o sî cînă šî în vrjeamja śe vinje”, je maruoasă ku aja oćituoluoajka Rozica Dragojlović.


Prȋnga vuorbă kopiji ȋnvacă šȋ dȋ kultura Vlahilor

Kă mujerilji au marje luok în pastratu lu tradicîja Vlahilor, ginđeašće šî sîngură. Ma, cjeanjuje kă vro dată aăla luok a fuost măjmarje.

 "Ku asocijacîlji lu mujerj astădz krjeašće aluor luok šî jealje îs aăalje karje duk tradicîja Vlahilor. Mujerilji kată sî vadă kum a fuost vrodată, învije la zanaturj batrînje, gaćesk la mînkărj batrînje šî aluor lukru arată la manifjestacîje ši la prezentacîje", spunje Rozica.


Mujerilji dȋn Voluja astrȋng stvarurj ku karje sa askultat aluor aj batrȋnj

Dî marje lukru šî kin karje asta Vlajnă fakută în Kamna bagă în pastratu lu tradicîja lu ajej etnicitjet, trîabje aźutamînt, măjnainće dî la aj dîn kasă. Rozica spunje kă la luoku lu predsjednica lu DK arje kođa lukru śe kată multă vrjeamje, ma are marje aźutuorj dî la tuoc dîn drustvă, ka šî dî la ajej aj dîn kasă.

Prînga angăžujitu în înpreonarje šî la ajej kasă ja să kînuje sî pastrjeadză ađeturlji Vlahilor karje šćije. Măjkusama aăalja dî Kraśun šî Pašć. Atunśa tuoc aj dîn kasa lu Rozica Dragojlović kată sî fije la un luok šî aăašća Dzî Marj sî fakă, bar kȋt să puoaće, kum a fakut aluor aj batrînj.

Kînd juo am fuost mikă pajilji a fuost prîn tuoată kasa, šî aku lje bagăm în kasă, ma numă întrun kuot în suoba dî šadzut. Dî Kraśun la nuoj sa fjert o mînkarja batrînă dî tradicîje karje să kjamă Borîndîau. Juo înkă gaćesk aja mînkarje makră dîkă mulc sa lasat. Karnja dî puork să fjearbje pînă nu să faśe grošală, šî atunś să punje šî fanjină dî kukurdz šî usturuoj. La amjej dîn kasă lje plaśe asta mînkarje, da juo o sî ma kînuj sî lunźesk tradicîja. Dî Pašć în kasă să baga Gljija ku jarbă. Điminjaca la Pašć tuoc dîn kasă stau pră Gljije, să śuśesk dî tri uorj, să ruoagă dî sănataće šî muśkă dîn uov šî urdzîkă. Uovu însamnă Pašćilji da urdzîka sănataća. Atrilja dzî Gljija să întuoarśe în luoku daunđe je luvată sî să lunźaskă traju lu jarbă”, nje răzloźeašće asta Vlajnă.


Rozica ȋn mulće fjealurj faśe sȋ fije lu škuolarj drag dȋ aluor poljikră

Šî la ajej lukru la škuoală, nainća lu ajej dzîaśe škuolarj, în tuoată dzîva să kinuje sîj învjeacă śe puoaće măjmult, sî lje đea aja śe ja a învacat în ajej vijacă, ma šî sî lje fakă drag dî aluor poljikră, etnicitjet, aluor kultură šî tradicîje, ka šî vrjedujala lu pastratu aluj dî vrjeamja śe vinje, Je ku grižă numa dîspră aja kă număru lu škuolarj să înpucînjadză dîn an în an.

Am naruok sî lukru lukru dî karje mult mi drag.  Dîpa atîća anj dî lukru nu am tubarît, nu fug dî nou, šî ma kinuj sî dau lu škuolarj măjmult śe puot“, spunje Rozica.


Kȋnd că drag dȋ lukru aśi ȋs šȋ rezultaturlji - škuolarji ku dipluomurjlji

Să vjeađe kă la asta mujearje nuje sȋ fije fijekum. Tuot śe lukră lukră măjbun śe puoaće, dar je vuorba dî ajej lukru, lukru ku škuolarj, dî ajej kasă šî fameljije, or dî angăžujitu la pastratu lu tradicîja Vlahilor dîn aăasta kraj. La tuoaće aźunźe šî dî tuoće are marje entuzijazăm. În aja parće mult vorbăsk šî planurlji śe are ku folkluoru šî ajej gînd sî skuoată a nuoavă drustvă dî kultură dîn kuprinsu lu luok. Aja arată ajej cilj sî să tradicîja Vlahilor dîn opšîna lu Kućiva promovisaskă šî în lăturj dî otarilji lu asta opšînă supt Omuolj.

„Nuje întuotdîuna ušuor šî pruost. Dî mulće uorj ma întunjesk ku problemurj, ku njeîncaljesu lu lumnje, ma tuot trjeaśe šî măjpraurmă, atunś kînd je tuot bun, am marje satisfakciîje“, să proginđeašće Rozica Dragojlović.


Aăsta tjekst je fakut ȋn projektu “Mujerilji - păstratuoarilji lu tradicȋja Vlaha ȋn Branjićeva” pră karje ȋl sufinasirjeašće Ministarstva dȋ kultură šȋ informisȋt  pră konkursu dȋ sufinansirjit projekturj dȋ ȋnformisȋt pră ljimbilji lu etnicitjeturj  ȋn 2017. an.

- Stavurlji ȋn projekăt nus šȋ stavurlji lu aăja śe finansirjesk projektu.

Tulmaśu: Slobodan Golubović dPasujoni

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top